วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  19   ระหว่างวันที 25-28 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - 
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  18   ระหว่างวันที 17-21 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การออกข้อสอบปลายภาคและการเคลียคะแนนของนักเรียนทุกห้องให้ครบตามเกณฑ์คะแนนที่วางไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อสอบปลายภาคและเนื้อหาที่จะออกสอบ

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - การตรวจสอบนักรียนว่ามีรายชื่อครบตามข้อมูลทางฝ่ายวิชาการหรือไม่

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  17   ระหว่างวันที 10-14 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     -  การทำงานส่งให้ครบตามเวลาของนักเรียนและสอนให้ทันกับเวลา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนไม่ทันกับเวลาและนักเรียนค้างงานกันเยอะ กำหนดวันส่งที่แน่นอน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ให้นักเรียนเคลียงานต่างๆให้ครบและสอนเนื้อหาให้เร็วกว่านี้เพราะใกล้จะสอบแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  16   ระหว่างวันที 3-7  ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การเตรียมทำโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์ และการสอนเนื้อหาที่ต้องให้ทันกับเวลาที่จะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนเนื้อหาไม่ทันกับเวลา เพราะจะสอบแล้ว ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหามาล่วงแล้วให้นักเรียนสรุปลงสมุดและในคาบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหหายิ่งขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  15   ระหว่างวันที 27-31 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำการทดลองต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมและสารละลายต่างๆก็ต้องมีครบตามการทดลอง

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  อุปกรณ์ไม่พร้อม ต้องไม่ยืมจากชั้นมัธยมปีที่ 1

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -  จำเป็นต้องทำการทดลองเกี่ยวกับสารอหาร เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  14   ระหว่างวันที 20-24 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไทยตั้งแต่ 2550-2555

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การจัดบอร์ดเสร็จช้าเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันจึงให้คนไหนว่างจัดบอร์ไปก่อนเรื่อยๆ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - จัดงานผ่านไปได้ด้วยดีถึงมีอุปสรรคก็ผ่านไปได้ 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  13    ระหว่างวันที 13-17 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำกรณีศึกษาโดยให้นักเรียนกรอกขอมูลส่วนตัวของทุกคนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนจำข้อมูลของบิดามารดาไม่ได้ เช่น เยอร์โทรศัพท์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - การจะเลือกนักเรียนมาศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยวว่า เป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยรู้ประวัติส่วนตัวของนักเรียนยิ่งขึ้นและส่วนอื่นๆที่ยังไม่รู้

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  12    ระหว่างวันที 6-10  ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - ได้ร่วมงานวันอาเซียน และได้แต่งกายประจำชาติ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย (นักศึกษาฝึกสอนทุกคน) ต้องใส่ชุดประจำชาติ

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  การหาชุดประจำชาติมาใส่ในวันอาเซียน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูทุกคนต่างชี่นชอบชุดอาเซียนที่นักสึกษาฝึกสอน (วิทยาศาสตร์) ใส่มาเข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  11    ระหว่างวันที 30-3  ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - ขั้นตอนการสอบกลางภาคแต่ละระดับชั้นและการตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบก่อนจะนำไปส่งให้ครูประจำวิชา และการให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบกลางภาค

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบได้เร็วก่อนหมดเวลา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  10    ระหว่างวันที 23-27  ก.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรีกษา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - ครูที่ปรึกษาแต่ละคนห้องมีเวลาไม่ตรงกันจึงมีการแบ่งนักเรียนกันและครูที่ปรึกษาแต่ละคนของห้องเรียนต่างคนต่างไป หลังจากนั้นนำข้อมูลมาร่วมกันเป็นชิ้นเดียว

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เส้นทางการไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - บ้านของนักเรียนบางคนไกลมากและบางคนทางเข้าบ้านก็ลำบากมีอุปสรรคบ้างบางบ้าน แต่ก้เป็นประสบการอย่างหนึ่งที่หาไปได้จากที่ไหน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  9    ระหว่างวันที 16-20  ก.ค. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การแข่งขันกีฬาสีภายในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทและการได้ออก้อสอบกลางภาค 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การออกข้อสอบกลางภาตไม่รู้ว่าจะออกแบบไหน เพราะไม่เคยออกข้อสอบกลางภาค

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะใช้ในการออกข้อสอบ 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ก่อนส่งข้อสอบจะต้องตรวจความเรียบร้อยให้ครบถ้วนทุกข้อและมีคำชี้แจงที่ชัดเจน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1สัปดาห์

สัปดาห์ที่  8    ระหว่างวันที 9-13  ก.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การสอนจบบทเรียนทุกครั้งจะต้องให้นักเรียนสอบเก็บตะแนนท้ายบทเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจในเนื้อหาจึงมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเพิ่มเติม

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - แบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ต้องให้นักเรียนส่งงานให้ครบและสอบเก็บคะแนท้ายบทให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  7    ระหว่างวันที 2-6   ก.ค. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำโทษนักเรียนที่มาเรียนสาย และการเข้าห้องเรียนสาย โดยการหักคะเเนนคุณลักษณะพึงประสงค์

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนเข้าห้องเรียนสาย หักคะเเนนคุณลักษณะพึงประสงค์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบิติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  6    ระหว่างวันที 25-29  มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่พูดมากไม่สนใจต่อการเรียนและการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยเมื่อสอนเนื้อหาแล้วเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนคุยกันเวลาไม่ค่อยสนใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัดเมื่ออธิบายเสร็จและส่งในคาบ และส่วนคนที่พูดมากแยกไปนั่งคนเดียวแล้วทำแบบฝึกหัด3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะสอน หาแบบทดสอบจากหลายๆแห่ง การทดลองเกี่ยวเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยงบอกว่าหากนักเรียนคนใดพูดมากไม่สนใจเวลาสอนให้แยกนักเรียนคนคนไปนั่งอีกโต๊ะคนเดียว เพื่อที่จะได้ไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นๆ

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  5    ระหว่างวันที 18-22   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การได้เป็นกรรมการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี การสอนในสัปดาห์นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น


2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  นักเรียนวุ่นวายและลืมอุปกรณ์การเรียน
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 


4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  4    ระหว่างวันที 11-15   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่พูดมากไม่สนใจต่อการเรียนและการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยเมื่อสอนเนื้อหาแล้วเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   - นักเรียนคุยกันเวลาไม่ค่อยสนใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัดเมื่ออธิบายเสร็จและส่งในคาบ และส่วนคนที่พูดมากแยกไปนั่งคนเดียวแล้วทำแบบฝึกหัด

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะสอน หาแบบทดสอบจากหลายๆแห่ง การทดลองเกี่ยวเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยงบอกว่าหากนักเรียนคนใดพูดมากไม่สนใจเวลาสอนให้แยกนักเรียนคนนั้นไปนั่งอีกโต๊ะคนเดียว เพื่อที่จะไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นๆ

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปฏิทินตารางการสอนวัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.20-
09.10
09.10-
0.00
10.00-
10.50
10.50-
11.40
11.40-
12.30
12.30-
13.20
13.20-
14.10
14.10-
15.00
15.00-
15.50
15.50-
16.40
จันทร์

ลส.-นน.3


อังคาร

ประชุมม.2
22101
2/2
วิทย์3
22101
2/2
วิทย์3
ทักษะชีวิต
ม. 2


พุธ
22101
2/10
วิทย์8
22101
2/10
วิทย์8
22101
2/2
วิทย์3
 
พฤหัสบดี
22101
2/4
วิทย์8
22101
2/10
วิทย์8
ชุมนุม
ม.1
22101
2/4
วิทย์3

ศุกร์
22101
2/4
วิทย์8

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  3    ระหว่างวันที 4-8   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเวลาและนักเรียนภายในห้องแต่ละห้องต้องใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนบางห้องตั้งใจเรียนส่วนอีกบางห้องจะเล่นกันมากกว่า และทราบว่าทุกอาทิตย์แต่ละระดับชั้นต้องมีการประชุม 1 ครั้ง ตามวัน ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นครูประจำชั้นนั้นประชุมวันอังคาร


2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    - นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนจะพูดคุยกันเอง ทำให้บางห้องเรียนไม่ทันห้องอื่น จึงให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่จะเรียนในครั้งต่อไปมาล่วงหน้า แล้วมาสรุปอีกครั้งในคั้งต่อไป


3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     - ศึกษาข้อมูลเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆและจากอินเตอร์เน็ต หากมีอะไรที่สงสัยก็หาคำปรึกษาจากครูพี่เลี้ยง


4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
     -

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. -1ม.ย. 2555
         สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มสอนอย่างเต็มที่ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมายังวุ่นวายกับการรับสมัครนักเรียนและการแจกหนังสือเรียน  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101  สอนทั้งหมด 3 ห้อง ม.2/2,2/4 และ 2/10 ก็สอนเรื่องระบบย่อยอาหาร ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน แล้วเข้าสู่เนื้อหา แล้วทำการทดลองเกี่ยวกับการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล โดยการใช้สารละลายเบเนดิกส์ในการทดลองหาน้ำตาลที่อยู่ในข้าวสุกเป็นเม็ดกับข้าวสุกที่บดละเอียดด้วยการเคี้ยวของเด็กนักเรียน และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน
     - นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข
     - ในการทำการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอ 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/4 
    3.ให้นัเรียนจดคำอธิบายรายวิชา
    4. ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน
    5. ช่วงบ่ายเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/10 ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 คน
   8.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน

 ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน

ปัญหาและการแก้ไข
     - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน


 วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/10  ปฐมนิเทศก่อนสอน 
และตกลงการอยู่ในห้องเรียน
    3. แจ้งการใช้หนังสือเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
    5.ให้นัเรียนจดคำอธิบายรายวิชา
    6. ให้นักเรียนทำ Mind Map  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน
    7. ช่วงบ่ายเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 6 คน
   8.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบย่อยอาหาร
 ก่อนเข้าสู่บทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน

ปัญหาและการแก้ไข
     - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม 
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.ทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      4. ได้ตารางสอนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2( สอนห้อง 2/2 ,2/4, 2/10)

ผลการปฏิบัติงาน
      - ทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ปัญหาและการแก้ไข
      -

 วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม 
     1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. พบครูพี่เลี้ยง
     3. สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (จำนวน 2 คาบ
     4. ปฐมนิเทศนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน
     6. แจกหนังสือให้นักเรียนทำ Mind Map  ในเนื้อหาที่จะเรียน

ผลการปฏิบัติ
     - นักเรียนตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะถาม 

ปัญหาและการแก้ไข 
    - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
    -

 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
    -

 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
     1.ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมนกเรียน
     2.ประชุมและปฐมนิเทศพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
     -

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
      3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จักกับท่าน ท่านสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน
     -ได้พบครูพี่เลี้ยง 

ปัญหาและการแก้ไข

    -

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  พร้อมกับครูพี่เลี้ยง เป็นคาบแรกของการสอน ทำความรู้จักกับนักเรียน  และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
      4.เก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ผลการปฏิบัติงาน
     -ได้ทำความรู้จักความรู้จักกับนักเรียน
     
ปัญหาและการแก้ไข
     - นักเรียนบางคนไม่ได้นำเงินค่าเทอมมา


ครูกระดาษทราย


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Muangnakhonsithammarat School) อักษรย่อ (ม.น.ศ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.นาทราย   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280
ประวัติโรงเรียน รงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มี 3 แผนการเรียน
 1. แผนวิทย์-คณิต 2. แผนศิลป์-อังกฤษ 3. แผนศิลป์-จีน
จัดแผนชั้นเรียน ม.1 12 ห้อง, ม.2 12 ห้อง, ม.3 12 ห้อง, ม.4 6 ห้อง, ม.5 6 ห้อง, ม.6 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 2,200คน ครู-อาจารย์ 113 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
กีฬาสีพรรคสีแบ่งเป็น 6 พรรค คือ พรรควายุภักดิ์ สีม่วง พรรคพยัคราช สีเหลือง พรรคสุริยะ สีแดง พรรคอัศวิน สีส้ม พรรคอัศนี สีฟ้า พรรคสีหราช สีชมพู
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
·       นายโชติ ธานีรัตน์
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
·       นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
·       นางอุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
·       นายปณิธาน ณ นคร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
·       นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
·       นายสมพร นวรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน
 Nakhonsithammarat-School.png
เป็นรูปพระมหาธารวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรัศมีบริเวณยอดพระธาตุ มีชื่อโรงเรียน อยู่ในวงกรมด้านบน และคติพจน์ของโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย
ปรัชญาของโรงเรียน
 เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
วิสัยทัศน์
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อักษรย่อของโรงเรียน
คือ ม.น.ศ. MNS