วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  5    ระหว่างวันที 18-22   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การได้เป็นกรรมการให้คะแนนเชียร์กีฬาสี การสอนในสัปดาห์นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น


2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  นักเรียนวุ่นวายและลืมอุปกรณ์การเรียน
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 


4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  4    ระหว่างวันที 11-15   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่พูดมากไม่สนใจต่อการเรียนและการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยเมื่อสอนเนื้อหาแล้วเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   - นักเรียนคุยกันเวลาไม่ค่อยสนใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัดเมื่ออธิบายเสร็จและส่งในคาบ และส่วนคนที่พูดมากแยกไปนั่งคนเดียวแล้วทำแบบฝึกหัด

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะสอน หาแบบทดสอบจากหลายๆแห่ง การทดลองเกี่ยวเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยงบอกว่าหากนักเรียนคนใดพูดมากไม่สนใจเวลาสอนให้แยกนักเรียนคนนั้นไปนั่งอีกโต๊ะคนเดียว เพื่อที่จะไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นๆ

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปฏิทินตารางการสอนวัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.20-
09.10
09.10-
0.00
10.00-
10.50
10.50-
11.40
11.40-
12.30
12.30-
13.20
13.20-
14.10
14.10-
15.00
15.00-
15.50
15.50-
16.40
จันทร์

ลส.-นน.3


อังคาร

ประชุมม.2
22101
2/2
วิทย์3
22101
2/2
วิทย์3
ทักษะชีวิต
ม. 2


พุธ
22101
2/10
วิทย์8
22101
2/10
วิทย์8
22101
2/2
วิทย์3
 
พฤหัสบดี
22101
2/4
วิทย์8
22101
2/10
วิทย์8
ชุมนุม
ม.1
22101
2/4
วิทย์3

ศุกร์
22101
2/4
วิทย์8

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  3    ระหว่างวันที 4-8   มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเวลาและนักเรียนภายในห้องแต่ละห้องต้องใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน เนื่องจากนักเรียนบางห้องตั้งใจเรียนส่วนอีกบางห้องจะเล่นกันมากกว่า และทราบว่าทุกอาทิตย์แต่ละระดับชั้นต้องมีการประชุม 1 ครั้ง ตามวัน ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นครูประจำชั้นนั้นประชุมวันอังคาร


2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    - นักเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนจะพูดคุยกันเอง ทำให้บางห้องเรียนไม่ทันห้องอื่น จึงให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่จะเรียนในครั้งต่อไปมาล่วงหน้า แล้วมาสรุปอีกครั้งในคั้งต่อไป


3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
     - ศึกษาข้อมูลเนื้อหาต่างๆเพิ่มเติมจากหนังสืออื่นๆและจากอินเตอร์เน็ต หากมีอะไรที่สงสัยก็หาคำปรึกษาจากครูพี่เลี้ยง


4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
     -

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. -1ม.ย. 2555
         สำหรับสัปดาห์นี้ก็เริ่มสอนอย่างเต็มที่ เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมายังวุ่นวายกับการรับสมัครนักเรียนและการแจกหนังสือเรียน  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22101  สอนทั้งหมด 3 ห้อง ม.2/2,2/4 และ 2/10 ก็สอนเรื่องระบบย่อยอาหาร ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน แล้วเข้าสู่เนื้อหา แล้วทำการทดลองเกี่ยวกับการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล โดยการใช้สารละลายเบเนดิกส์ในการทดลองหาน้ำตาลที่อยู่ในข้าวสุกเป็นเม็ดกับข้าวสุกที่บดละเอียดด้วยการเคี้ยวของเด็กนักเรียน และให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน
     - นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

ปัญหาและการแก้ไข
     - ในการทำการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองยังไม่เพียงพอ