วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/4 
    3.ให้นัเรียนจดคำอธิบายรายวิชา
    4. ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน
    5. ช่วงบ่ายเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/10 ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 6 คน
   8.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน

 ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน

ปัญหาและการแก้ไข
     - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน


 วันพุธ ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
    1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
    2. เข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/10  ปฐมนิเทศก่อนสอน 
และตกลงการอยู่ในห้องเรียน
    3. แจ้งการใช้หนังสือเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
    5.ให้นัเรียนจดคำอธิบายรายวิชา
    6. ให้นักเรียนทำ Mind Map  เรื่อง ระบบย่อยอาหาร 
ก่อนเข้าสู่บทเรียน
    7. ช่วงบ่ายเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2/2 ให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 6 คน
   8.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องระบบย่อยอาหาร
 ก่อนเข้าสู่บทเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     - นักเรียนบางคนตั้งใจฟัง แต่บางคนพูดขณะสอน

ปัญหาและการแก้ไข
     - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม 
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.ทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
      4. ได้ตารางสอนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2( สอนห้อง 2/2 ,2/4, 2/10)

ผลการปฏิบัติงาน
      - ทำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 ปัญหาและการแก้ไข
      -

 วันอังคาร ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม 
     1. เข้าแถวเคารพธงชาติ
     2. พบครูพี่เลี้ยง
     3. สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (จำนวน 2 คาบ
     4. ปฐมนิเทศนักเรียนและให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4-5 คน
     6. แจกหนังสือให้นักเรียนทำ Mind Map  ในเนื้อหาที่จะเรียน

ผลการปฏิบัติ
     - นักเรียนตั้งใจเรียนดี มีบางคนที่ไม่เข้าใจก็จะถาม 

ปัญหาและการแก้ไข 
    - อุปกรณ์การเรียนยังไม่พร้อม เช่น หนังสือเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงาน

วันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
    -

 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
      1.พบรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
      2.รับลงทะเบียนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
      3.รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมหลักฐานการมอบตัว และเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย

ปัญหาและการแก้ไข
    -

 วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม
     1.ยืนเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมนกเรียน
     2.ประชุมและปฐมนิเทศพร้อมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการปฏิบัติงาน
     -งานที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ทำอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
     -

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนนัดเข้าประชุมเกี่ยวกับปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
      3.พบครูพี่เลี้ยง และทำความรู้จักกับท่าน ท่านสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการปฏิบัติงาน
     -ได้พบครูพี่เลี้ยง 

ปัญหาและการแก้ไข

    -

วันศุกร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555
กิจกรรม
      1.เข้าแถวเคารพธงชาติ
      2.พบครูพี่เลี้ยง
      3.เข้าห้องพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6  พร้อมกับครูพี่เลี้ยง เป็นคาบแรกของการสอน ทำความรู้จักกับนักเรียน  และข้อตกลงต่างๆในการเรียน
      4.เก็บเงินค่าเทอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ผลการปฏิบัติงาน
     -ได้ทำความรู้จักความรู้จักกับนักเรียน
     
ปัญหาและการแก้ไข
     - นักเรียนบางคนไม่ได้นำเงินค่าเทอมมา


ครูกระดาษทราย


วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช


โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช (อังกฤษ: Muangnakhonsithammarat School) อักษรย่อ (ม.น.ศ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 128 หมู่ 1 ต.นาทราย   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280
ประวัติโรงเรียน รงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2499 เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษา (ม.1-3) สังกัดกองการศึกษาพิเศษ โดย นายชุ่ม สมพันธ กำนันตำบลนาเคียน เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี 2515 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดจอมล้าน (วัดร้าง) หมู่ที่ 1 ตำบลนาทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 21 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
ปี 2519 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย และตั้งโรงเรียนตามชื่อเดิม แต่เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา
ปี 2527 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปัจจุบันโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช มี 3 แผนการเรียน
 1. แผนวิทย์-คณิต 2. แผนศิลป์-อังกฤษ 3. แผนศิลป์-จีน
จัดแผนชั้นเรียน ม.1 12 ห้อง, ม.2 12 ห้อง, ม.3 12 ห้อง, ม.4 6 ห้อง, ม.5 6 ห้อง, ม.6 5 ห้อง, รวม 50 ห้องเรียน นักเรียนประมาณ 2,200คน ครู-อาจารย์ 113 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน
กีฬาสีพรรคสีแบ่งเป็น 6 พรรค คือ พรรควายุภักดิ์ สีม่วง พรรคพยัคราช สีเหลือง พรรคสุริยะ สีแดง พรรคอัศวิน สีส้ม พรรคอัศนี สีฟ้า พรรคสีหราช สีชมพู
การดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนมีผลสำเร็จเป็นแบบอย่างทางการจัดการศึกษาในระดับหนึ่ง ปัจจุบันมีบุคคลากรฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ดังนี้
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
·       นายโชติ ธานีรัตน์
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
·       นายโชติ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
·       นางอุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
·       นายปณิธาน ณ นคร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
·       นายสุธรรม ช่วยชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
·       นายสมพร นวรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียน
 Nakhonsithammarat-School.png
เป็นรูปพระมหาธารวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรัศมีบริเวณยอดพระธาตุ มีชื่อโรงเรียน อยู่ในวงกรมด้านบน และคติพจน์ของโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
สีประจำโรงเรียน เขียว-ขาว
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ ความเป็นคนดีมีวินัย
ปรัชญาของโรงเรียน
 เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ สู้งาน บริการชุมชน
วิสัยทัศน์
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ รักการเรียนรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
อักษรย่อของโรงเรียน
คือ ม.น.ศ. MNS