วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  19   ระหว่างวันที 25-28 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - 
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -