วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  7    ระหว่างวันที 2-6   ก.ค. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำโทษนักเรียนที่มาเรียนสาย และการเข้าห้องเรียนสาย โดยการหักคะเเนนคุณลักษณะพึงประสงค์

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนเข้าห้องเรียนสาย หักคะเเนนคุณลักษณะพึงประสงค์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบิติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  6    ระหว่างวันที 25-29  มิ.ย. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - วิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับนักเรียนที่พูดมากไม่สนใจต่อการเรียนและการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปด้วยเมื่อสอนเนื้อหาแล้วเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนคุยกันเวลาไม่ค่อยสนใจ จึงให้ทำแบบฝึกหัดเมื่ออธิบายเสร็จและส่งในคาบ และส่วนคนที่พูดมากแยกไปนั่งคนเดียวแล้วทำแบบฝึกหัด3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะสอน หาแบบทดสอบจากหลายๆแห่ง การทดลองเกี่ยวเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยงบอกว่าหากนักเรียนคนใดพูดมากไม่สนใจเวลาสอนให้แยกนักเรียนคนคนไปนั่งอีกโต๊ะคนเดียว เพื่อที่จะได้ไม่รบกวนนักเรียนคนอื่นๆ