วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  13    ระหว่างวันที 13-17 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำกรณีศึกษาโดยให้นักเรียนกรอกขอมูลส่วนตัวของทุกคนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนจำข้อมูลของบิดามารดาไม่ได้ เช่น เยอร์โทรศัพท์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - การจะเลือกนักเรียนมาศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยวว่า เป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยรู้ประวัติส่วนตัวของนักเรียนยิ่งขึ้นและส่วนอื่นๆที่ยังไม่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น