วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  14   ระหว่างวันที 20-24 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไทยตั้งแต่ 2550-2555

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การจัดบอร์ดเสร็จช้าเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันจึงให้คนไหนว่างจัดบอร์ไปก่อนเรื่อยๆ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - จัดงานผ่านไปได้ด้วยดีถึงมีอุปสรรคก็ผ่านไปได้ 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  13    ระหว่างวันที 13-17 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำกรณีศึกษาโดยให้นักเรียนกรอกขอมูลส่วนตัวของทุกคนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนจำข้อมูลของบิดามารดาไม่ได้ เช่น เยอร์โทรศัพท์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - การจะเลือกนักเรียนมาศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยวว่า เป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยรู้ประวัติส่วนตัวของนักเรียนยิ่งขึ้นและส่วนอื่นๆที่ยังไม่รู้

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  12    ระหว่างวันที 6-10  ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - ได้ร่วมงานวันอาเซียน และได้แต่งกายประจำชาติ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย (นักศึกษาฝึกสอนทุกคน) ต้องใส่ชุดประจำชาติ

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  การหาชุดประจำชาติมาใส่ในวันอาเซียน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูทุกคนต่างชี่นชอบชุดอาเซียนที่นักสึกษาฝึกสอน (วิทยาศาสตร์) ใส่มาเข้าร่วมงาน

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  11    ระหว่างวันที 30-3  ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - ขั้นตอนการสอบกลางภาคแต่ละระดับชั้นและการตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบก่อนจะนำไปส่งให้ครูประจำวิชา และการให้โอกาสสำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในการสอบกลางภาค

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ตรวจความเรียบร้อยของข้อสอบได้เร็วก่อนหมดเวลา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  10    ระหว่างวันที 23-27  ก.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรีกษา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - ครูที่ปรึกษาแต่ละคนห้องมีเวลาไม่ตรงกันจึงมีการแบ่งนักเรียนกันและครูที่ปรึกษาแต่ละคนของห้องเรียนต่างคนต่างไป หลังจากนั้นนำข้อมูลมาร่วมกันเป็นชิ้นเดียว

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เส้นทางการไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - บ้านของนักเรียนบางคนไกลมากและบางคนทางเข้าบ้านก็ลำบากมีอุปสรรคบ้างบางบ้าน แต่ก้เป็นประสบการอย่างหนึ่งที่หาไปได้จากที่ไหน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  9    ระหว่างวันที 16-20  ก.ค. 2555

1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การแข่งขันกีฬาสีภายในการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทและการได้ออก้อสอบกลางภาค 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การออกข้อสอบกลางภาตไม่รู้ว่าจะออกแบบไหน เพราะไม่เคยออกข้อสอบกลางภาค

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - เนื้อหาที่จะใช้ในการออกข้อสอบ 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ก่อนส่งข้อสอบจะต้องตรวจความเรียบร้อยให้ครบถ้วนทุกข้อและมีคำชี้แจงที่ชัดเจน

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1สัปดาห์

สัปดาห์ที่  8    ระหว่างวันที 9-13  ก.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การสอนจบบทเรียนทุกครั้งจะต้องให้นักเรียนสอบเก็บตะแนนท้ายบทเรียน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียน

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนไม่เข้าใจในเนื้อหาจึงมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเพิ่มเติม

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - แบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ต้องให้นักเรียนส่งงานให้ครบและสอบเก็บคะแนท้ายบทให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้