วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  18   ระหว่างวันที 17-21 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การออกข้อสอบปลายภาคและการเคลียคะแนนของนักเรียนทุกห้องให้ครบตามเกณฑ์คะแนนที่วางไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อสอบปลายภาคและเนื้อหาที่จะออกสอบ

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - การตรวจสอบนักรียนว่ามีรายชื่อครบตามข้อมูลทางฝ่ายวิชาการหรือไม่

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  17   ระหว่างวันที 10-14 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     -  การทำงานส่งให้ครบตามเวลาของนักเรียนและสอนให้ทันกับเวลา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนไม่ทันกับเวลาและนักเรียนค้างงานกันเยอะ กำหนดวันส่งที่แน่นอน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ให้นักเรียนเคลียงานต่างๆให้ครบและสอนเนื้อหาให้เร็วกว่านี้เพราะใกล้จะสอบแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  16   ระหว่างวันที 3-7  ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การเตรียมทำโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์ และการสอนเนื้อหาที่ต้องให้ทันกับเวลาที่จะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนเนื้อหาไม่ทันกับเวลา เพราะจะสอบแล้ว ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหามาล่วงแล้วให้นักเรียนสรุปลงสมุดและในคาบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหหายิ่งขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  15   ระหว่างวันที 27-31 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำการทดลองต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมและสารละลายต่างๆก็ต้องมีครบตามการทดลอง

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  อุปกรณ์ไม่พร้อม ต้องไม่ยืมจากชั้นมัธยมปีที่ 1

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -  จำเป็นต้องทำการทดลองเกี่ยวกับสารอหาร เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น