วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  16   ระหว่างวันที 3-7  ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การเตรียมทำโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์ และการสอนเนื้อหาที่ต้องให้ทันกับเวลาที่จะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนเนื้อหาไม่ทันกับเวลา เพราะจะสอบแล้ว ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหามาล่วงแล้วให้นักเรียนสรุปลงสมุดและในคาบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหหายิ่งขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น