วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  15   ระหว่างวันที 27-31 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำการทดลองต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมและสารละลายต่างๆก็ต้องมีครบตามการทดลอง

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  อุปกรณ์ไม่พร้อม ต้องไม่ยืมจากชั้นมัธยมปีที่ 1

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -  จำเป็นต้องทำการทดลองเกี่ยวกับสารอหาร เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น