วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  14   ระหว่างวันที 20-24 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไทยตั้งแต่ 2550-2555

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การจัดบอร์ดเสร็จช้าเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันจึงให้คนไหนว่างจัดบอร์ไปก่อนเรื่อยๆ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - จัดงานผ่านไปได้ด้วยดีถึงมีอุปสรรคก็ผ่านไปได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น