วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  19   ระหว่างวันที 25-28 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - 
2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 
4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  18   ระหว่างวันที 17-21 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การออกข้อสอบปลายภาคและการเคลียคะแนนของนักเรียนทุกห้องให้ครบตามเกณฑ์คะแนนที่วางไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อสอบปลายภาคและเนื้อหาที่จะออกสอบ

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - การตรวจสอบนักรียนว่ามีรายชื่อครบตามข้อมูลทางฝ่ายวิชาการหรือไม่

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  17   ระหว่างวันที 10-14 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     -  การทำงานส่งให้ครบตามเวลาของนักเรียนและสอนให้ทันกับเวลา

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนไม่ทันกับเวลาและนักเรียนค้างงานกันเยอะ กำหนดวันส่งที่แน่นอน

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ให้นักเรียนเคลียงานต่างๆให้ครบและสอนเนื้อหาให้เร็วกว่านี้เพราะใกล้จะสอบแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  16   ระหว่างวันที 3-7  ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การเตรียมทำโครงการวิชาการวิทยาศาสตร์ และการสอนเนื้อหาที่ต้องให้ทันกับเวลาที่จะสอบในอีกไม่กี่สัปดาห์ 

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - สอนเนื้อหาไม่ทันกับเวลา เพราะจะสอบแล้ว ให้นักเรียนไปอ่านเนื้อหามาล่วงแล้วให้นักเรียนสรุปลงสมุดและในคาบให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เข้าใจในเนื้อหหายิ่งขึ้น

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - 

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  15   ระหว่างวันที 27-31 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำการทดลองต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมและสารละลายต่างๆก็ต้องมีครบตามการทดลอง

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   -  อุปกรณ์ไม่พร้อม ต้องไม่ยืมจากชั้นมัธยมปีที่ 1

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   -  จำเป็นต้องทำการทดลองเกี่ยวกับสารอหาร เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์


สัปดาห์ที่  14   ระหว่างวันที 20-24 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ และประวัติของนักวิทยาศาสตร์ไทยตั้งแต่ 2550-2555

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - การจัดบอร์ดเสร็จช้าเนื่องจากเวลาไม่ตรงกันจึงให้คนไหนว่างจัดบอร์ไปก่อนเรื่อยๆ

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - 

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - จัดงานผ่านไปได้ด้วยดีถึงมีอุปสรรคก็ผ่านไปได้ 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  13    ระหว่างวันที 13-17 ส.ค. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การทำกรณีศึกษาโดยให้นักเรียนกรอกขอมูลส่วนตัวของทุกคนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - นักเรียนบางส่วนจำข้อมูลของบิดามารดาไม่ได้ เช่น เยอร์โทรศัพท์

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - การจะเลือกนักเรียนมาศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - ครูพี่เลี้ยวว่า เป็นการทำความรู้จักกับนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นโดยรู้ประวัติส่วนตัวของนักเรียนยิ่งขึ้นและส่วนอื่นๆที่ยังไม่รู้