วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก 1 สัปดาห์

สัปดาห์ที่  18   ระหว่างวันที 17-21 ก.ย. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
     - การออกข้อสอบปลายภาคและการเคลียคะแนนของนักเรียนทุกห้องให้ครบตามเกณฑ์คะแนนที่วางไว้

2.ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

   - 

3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
    - ข้อสอบปลายภาคและเนื้อหาที่จะออกสอบ

4.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
   - การตรวจสอบนักรียนว่ามีรายชื่อครบตามข้อมูลทางฝ่ายวิชาการหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น